27.04.2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał dwa orzeczenia w sprawie funduszu sołeckiego dla Dziekanowa Bajkowego. Sąd stwierdził, iż organy jednostki samorządu terytorialnego (tj. Burmistrz i Rada Miejska) dopuściły się wielu nieprawidłowości wynikających z niekompetencji i naruszeń prawa. Nie dość, że błędnie ocenili stan faktyczny (wniosek burmistrza odrzucający ten złożony przez mieszkańców nie zawierał uzasadnienia) to niewłaściwie interpretowali zapisy art. 5 ustawy o funduszu sołeckim.

Jak można dalej przeczytać z uzasadnienia do wyroku, sąd przyznał, że uzasadnienie zaskarżonej uchwały było lakoniczne i nic z niego nie wynikało. Ponadto odwoływało się ono do treści ustawy o funduszu sołeckim, ale w najmniejszym stopniu nie wyjaśniało, który i dlaczego punkt wniosku nie odpowiadał wymogom określonym w ustawie tj. które z nich nie mieściły się w zadaniach własnych gminy, nie służyły poprawie warunków życia mieszkańców czy też nie były zgodne ze strategią rozwoju gminy. Już samo to w ocenie sądu – czyniło zaskarżoną uchwałę niespójną, niekompletną i niepoddającą się merytorycznej kontroli.

Ponadto, co ważne, sąd uznał iż skarżący (Marcin Etienne) w rozumieniu art. 101 u.s.g posiadał interes prawny w zaskarżaniu uchwał, które odrzucały wniosek sołectwa w sprawie przyznania środków funduszu sołeckiego. Jak można wyczytać z uzasadnienia wyroku – „zaskarżył on wskazaną uchwałę działając wyłącznie jako mieszkaniec sołectwa”. Sąd podzielił w tym miejscu stanowisko orzecznictwa, że członek wspólnoty samorządowej dysponuje określonymi uprawnieniami z racji samego członkostwa w tej wspólnocie. Wykluczenie możliwości ochrony tych uprawnień przed sądem administracyjnym naruszałoby bowiem konstytucyjne prawo członka wspólnoty mieszkańców do sądu, które gwarantuje art. 45 Konstytucji RP.

W końcowej sentencji uzasadnienia WSA stwierdził, że przy uchwalaniu obu uchwał doszło do istotnego naruszenia prawa poprzez naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania aktów, naruszenie podstawy prawnej ich podjęcia, naruszenie przepisów prawa ustrojowego i prawa materialnego.

Oba orzeczenia miały dla Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego wymiar symboliczny. Środki w ramach funduszu sołeckiego wydatkowane są bowiem w przypadającym kolejnym roku budżetowym. Niewykorzystane bezpowrotnie przepadają… Jednak obstrukcyjne działania burmistrza były dużo bardziej daleko idące. Pozbawiły bowiem Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego funduszu sołeckiego również na 2017 i 2018 rok.

Kancelaria prawna obsługująca Urząd Miejski w Łomiankach tymczasem wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego o uchylenie zaskarżonych wyroków z powodów czysto formalnych. Podniesionym zarzutem było jedynie to, że występując do WSA jako „obywatel sołectwa” nie miałem w tym interesu prawnego. NSA wbrew orzecznictwu sądu I instancji podzielił pogląd składającego kasację i orzekł, że złożone przeze mnie skargi nie mają charakteru „actio popularis”, przez co nawet sprzeczność aktu organu gminy z prawem nie daje uprawnienia do jego skarżenia.

Reasumując. Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski odrzucając wniosek Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego złamał prawo. Naruszyła prawo również większość Rady Miejskiej KWW Tomasza Dąbrowskiego głosując zgodnie z wolą burmistrza. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Jednak w trybie odwoławczym z powodów formalnych Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie WSA, gdyż mieszkańcy pozbawieni są legitymacji, by dochodzić swoich praw przed sądami.

Takie mamy prawo.

W efekcie NSA uchyliło zaskarżone wyroki WSA, oddaliło złożoną przeze mnie skargę i zasądziło ode mnie na rzecz Gminy Łomianki kwotę 780 zł.

Jeśli zapytacie zatem – czy warto było? Odpowiem – TAK. W przeciwnym razie nie dowiedzielibyście się Państwo tak wiele o Burmistrzu Łomianek i jego radnych.

Za pozbawieniem mieszkańców Dziekanowa Bajkowego Funduszu Sołeckiego głosowali następujący radni KWW Tomasza Dąbrowskiego: Tadeusz Krystecki, Wiesław Bochenek, Bogusław Sikorski, Cezary Astrau, Bogumił Pawłowski, Wanda Karaś, Wanda Kuczera, Paweł Słupski-Kartaczowski, Joanna Roszkowska, Piotr Bartoszewski, Krzysztof Terczyński a także przedstawiciele obszarów wiejskich, w tym: Andrzej Graff, Maria Zalewska, Krzysztof Wawer, Adam Salwowski i Maciej Wroniewski.

Przeciw uchwale zagłosowali: Marcin Etienne, Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Mariola Niecikowska, Ewa Krzyżowska i Wojciech Berger.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z chronologią zdarzeń oraz udostępnionymi tam dokumentami z 3-letniej batalii o sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy.