Samorządowiec od 10 lat. Sołtys (2009-13). Dwie kadencje Radny Rady Miejskiej w Łomiankach (2010-14 i 2014-18). Podczas obecnej kadencji zrzeszony w Klubie Radnych Niezależnych pod przewodnictwem Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak. Członek Komisji Społecznej. Bezkompromisowy w kwestiach uczciwości, praworządności i jawności życia publicznego. Zasiadając w większościowej Radzie Miejskiej, doprowadził do realizacji w Dziekanowie Bajkowym dwóch dużych inwestycji – oświetlenia drogi opaskowej (jedyna taka inwestycja w gminie) oraz budowy dwufunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska do siatkówki tenisa ziemnego.

Z determinacją dąży do uporządkowania stanu własności dróg na terenach obszarów wiejskich. Od zawsze działa na rzecz dzieci. Nauczyciel. Dyrektor fundacji „Dziecko i Sztuka”. Inicjator Akcji „Wielkiej Wagi” na rzecz oddziału noworodków w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Mimo pozbawiania funduszu sołeckiego, dzięki wsparciu licznych sponsorów, nieprzerwanie od 8 lat organizuje kultowe już, wielkanocne imprezy dla dzieci. Jego aktywność doprowadziła do realizacji inwestycji przeprowadzonej niezależnie, a nawet wbrew stanowisku burmistrza. Jest to bezpieczne Aktywne Przejście dla Pieszych przy szkole w Dziekanowie Polskim. Jedyne takie w powiecie!


Jeśli chcesz, żeby:

  • zabezpieczono w budżecie środki na wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych,
  • obszary wiejskie miały uregulowane kwestie własności dróg, wodociąg i kanalizację,
  • w Sadowej powstała nowoczesna szkoła wraz z infrastrukturą sportową,
  • uchylono plany dotyczące budowy tzw. małej obwodnicy śladem Kościelnej Drogi,

zagłosuj na mnie.


Wały przeciwpowodziowe

ŻADNA, nawet najbardziej długo oczekiwana inwestycja, jak budowa ratusza, nowoczesnej szkoły, stadionu, czy pięknego parku przestaje mieć znaczenie, gdy zagrożeniem staje się wielka woda. Gdy pod naporem wody wały puszczają, nic ponad żywioł nie ma znaczenia! Wiedzą o tym doskonale ci wszyscy, którzy zetknęli się z zagrożeniem tym, choćby w 2010 roku w Łomiankach.

W 2014 roku gmina Czosnów zabezpieczyła w swym budżecie środki na modernizację wałów na długości 5 km. Inwestorem był samorząd województwa mazowieckiego. Dziś Czosnów przygotowany jest na zagrożenie. Władze ościennej gminy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że kwestią nie jest to, czy wielka woda w nas uderzy, a jedynie – kiedy to nastąpi…

Sandomierz – moment przerwania wału Koćmierzów 2010 r. (źródło: youtube)


Drogi, wodociąg i kanalizacja

Obszary wiejskie, jak mało które potrzebują uregulowań kwestii własności dróg. Potrzebują takich mediów, jak wodociąg i kanalizacja. Za obecny stan odpowiadają władze gminy. Każde władze. Te, co były i te co będą, bo obowiązuje ciągłość władzy.

Zawsze byłem, jestem i będę za nieodpłatnym przekazywaniem gminie gruntów pod drogę.

Gminy nigdy nie będzie stać na jednorazowe wypłaty mieszkańcom odszkodowań. Nie ma po prostu takich pieniędzy w budżecie. Jestem zdania, że przy sporządzaniu aktów notarialnych powinno się zawierać informacje dotyczące wartości przekazywanego gruntu. W konsekwencji kwota ta powinna być sukcesywnie rozliczana np. w postaci podatków, gminnych inwestycji, czy też partycypacji gminy w ew. kosztach związanych z przesuwaniem ogrodzeń w celu przeprowadzenia danej inwestycji.

Sprawa inwestycji związanej z wodociągiem i kanalizacją pozornie niezwiązana jest ze stanem własności gruntu. Tu wystarczy uzyskanie zgody na jej realizację. Mam jednakże świadomość, że gdzieniegdzie mogą wystąpić problemy z umieszczeniem wspomnianych mediów w drodze, gdy np. będzie w niej ułożona sieć gazowa. W takim przypadku zaproponowane przeze mnie rozwiązanie byłoby zbawienne dla usprawnienia procedur realizacji inwestycji.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna dla obszarów wiejskich jest obecnie w fazie projektowania.
Szczegóły na stronie ZWiK.


Szkoła podstawowa w Sadowej plus infrastruktura sportowa

Pomimo życzliwości radnych poprzedniej kadencji, wobec jawnej niechęci obecnych władz, inwestycji tej niestety nie udało się do dziś zrealizować. Szkoła sukcesywnie jest „wygaszana”. Dziś uczęszcza do niej 12 dzieci (w 2010 roku – było ich 65-ro). Położenie szkoły, z jednej strony w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego (w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej), z drugiej zaś na granicy z gminą Czosnów pozwala stworzyć tu placówkę z oddziałami integracyjnymi. Klasy takie uczą wrażliwości i wzajemnej akceptacji. Wspomagają samodzielność oraz prawidłowe funkcjonowanie w dorosłym życiu. W rozmowie, jaką odbyłem z wójtem Czosnowa wyrażał on chęć partycypowania w inwestycji.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do warszawskich szkół to koszt ok 400 tys. zł. rocznie. W grudniu 2014 roku na zadaniu inwestycyjnym pozostawiliśmy prawie milion złotych. Dodatkowo projekty i pozwolenie na budowę. Wykupiony został też w tym celu grunt. Szkoła zatrudniała wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną gotową do pracy z dziećmi specjalnej troski. Wszystko to zaprzepaszczono.

Po przejęciu przez KWW T. Dąbrowskiego Rady Miejskiej zdjęto środki pozostawiając na zadaniu 1 tys. zł.

W 2016 roku złożyłem do budżetu wniosek, który jednak głosami radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego (w tym Macieja Wroniewskiego – radnego z Sadowej) został odrzucony. W poddanym pod głosowanie wniosku zaproponowałem przeznaczyć kwotę 69 tys. zł. na urządzenie skromnego boiska w Sadowej. Mieszkańcy nie posiadają tu infrastruktury sportowej, poza betonowym stołem pingpongowym pamiętającym czasy premiera PRL Józefa Cyrankiewicza. Jest też kilka urządzeń wchodzących w skład napowietrznej siłowni. Te jednak nie zastąpią młodzieży z Sadowej boiska. Rada Sołecka przeznaczyła ze środków funduszu sołeckiego na wybudowanie boiska kwotę 20 tys. zł. Burmistrz nie dofinansował z budżetu wspomnianej inwestycji, wobec czego zadanie to nie zostało zrealizowane, a mieszkańcy pieniądze swoje bezpowrotnie stracili.


Tzw. „mała obwodnica” śladem Kościelnej Drogi

Nie wiem z jakich powodów szkodliwa koncepcja tzw. „małej obwodnicy” jest przez burmistrza i jego zastępcę tak zaciekle forsowana. Mogę jedynie snuć swoje domysły.

Krótko. Planowana droga ma mieć parametry drogi krajowej. Inwestycja określana dziś „aferą radomską bis” będzie w znaczny stopniu negatywnie oddziaływała na środowisko, spowoduje liczne wyburzenia, wprowadzi do Łomianek (rondo Brukowa) dodatkowy ruch z gminy Czosnów, odetnie mieszkańcom terenów zalewowych drogę ewakuacyjną i zniszczy dopiero co wybudowany park miejski.

Uchylenie uchwały dotyczącej określonych planów powinno nastąpić na jednej z pierwszych sesji
nowo powołanej Rady Miejskiej.

Inne…

W zwięzłym przekazie do Mieszkańców nie poruszam spraw dla mnie jakże oczywistych. Kwestii bezprawnego pozbawienia Mieszkańców Dziekanowa Bajkowego środków w ramach funduszu sołeckiego, ograniczenia możliwości sprawowania funkcji przez sołtysa, czy też w ogóle nierównego, skrajnie niesprawiedliwego traktowania mieszkańców.

Przyszła Rada Miejska powinna podjąć uchwałę intencyjną i zrekompensować mieszkańcom mojego sołectwa poniesione straty do pełnej wysokości utraconych przez nas środków.

W swoich dążeniach mam pełne wsparcie Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak, popieranej przeze mnie kandydatki na Urząd Burmistrza.

Marcin ETIENNE


 Korespondencja
z Urzędem
Głosowania
na Sesjach Rady Miejskiej
Artykuły
na moje.lomianki.info

Ulotka do pobrania
Program KWW „Mieszkańcy Łomianek”