Pora na XXI wiek
Nowa wizja rozwoju Łomianek

 

 • W 15 minut do Warszawy dzięki dobudowaniu buspasów na Pułkowej
 • Priorytet inwestycyjny dla utwardzenia nawierzchni wszystkich gminnych dróg
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w całej gminie
 • Lokalne centra w osiedlach i sołectwach
 • Budżet obywatelski, Łomianki liderem partycypacyjnego zarządzania
 • Uczciwość i jawność w zarządzaniu gminą
 • Nowoczesna edukacja od żłobka do liceum
 • Centrum aktywności senioralnej
 • Kompleksowy program działań antysmogowych
 • Modernizacja wałów przeciwpowodziowych
 • Wsparcie przedsiębiorczości i równe traktowanie przedsiębiorców

Dziękujemy setkom mieszkańców naszej gminy, którzy współtworzyli ten dokument. Nasz program powstał w wyniku rozmów, które prowadzimy od wielu miesięcy. Jest nadal otwarty na nowe, dobre pomysły, które zmienią Łomianki.

1. W 15 minut do Warszawy

Podejmiemy intensywne działania w celu zapewnienia Łomiankom sprawnego i szybkiego dojazdu do Warszawy. Zbudujemy porozumienie władz Warszawy, władz Łomianek, organizacji i środowisk miejskich na rzecz szybkiego transportu zbiorowego na odcinku Łomianki – Metro Młociny.

1.1 Podejmiemy działania w celu dobudowania buspasa (jako pasa dodatkowego) na odcinku Buraków – trasa Mostu Północnego.

1.2 Alternatywnym rozwiązaniem jest w przyszłości przedłużenie metra do Łomianek lub poprowadzenie innego pojazdu szynowego. Popieramy pomysł rozbudowy przez władze Warszawy metra w kierunku północnym i będziemy monitorować proces jej realizacji. Chcemy, żeby inwestycja była przeprowadzona z jak największą korzyścią dla mieszkańców Łomianek.

1.3 Zaproponujemy mieszkańcom aplikację ułatwiającą wspólne dojazdy do Warszawy podobną do platformy BlaBlaCar.

2. Porządne drogi gminne, infrastruktura i wewnętrzna komunikacja

2.1 Do końca kadencji rozwiążemy kompromitujący problem nieutwardzonych dróg gminnych. Naszym priorytetem inwestycyjnym będzieutwardzenie nawierzchni na  wszystkich drogach gminnych.

2.2 Podejmiemy działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego dróg według określonego harmonogramu.

2.3 Opracujemy i opublikujemy harmonogram budowy i remontu dróg gminnych.

2.4 Zbudujemy sieć wodociągową i kanalizacyjną w całej gminie.

2.5 Wprowadzimy inteligentny elektroniczny system zarządzania infrastrukturą drogową powiązany z ogólnodostępnym systemem zgłaszania usterek i zagrożeń.

2.6 Opracujemy i poddamy szerokiej dyskusji całościową koncepcję umożliwiającą wyprowadzenie ruchu ze wszystkich części gminy, zamiast pseudoobwodnicy śladem Kościelnej Drogi, która nie spełnia tego zadania.

2.7 Kontynuując rozbudowę dróg dla rowerów, będziemy dbać, by inwestycje te nie kolidowały z interesem mieszkańców i przyrodą, w szczególności nie powodowały wycinki starych drzew.

2.8 Zwiększymy pulę środków na utrzymanie i bieżące naprawy dróg, chodników i miejskiej zieleni.

2.9 Zwiększymy nakłady na energooszczędne oświetlenie dróg, jako jednego z istotnych czynników bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2.10 Aby uniknąć powtarzających się obecnie sytuacji z inwestycjami drogowymi sprzecznymi z oczekiwaniami mieszkańców, zaprosimy ich do udziału w projektowaniu, wprowadzając następujące zasady:

2.10.1 koncepcje i projekty inwestycji drogowych będą na etapie planowania starannie konsultowane z sołtysami i zarządami osiedli. Zostaną zorganizowane w poszczególnych sołectwach i osiedlach spotkania informacyjne dotyczące inwestycji na ich terenie,

2.10.2 wprowadzimy przejrzyste kryteria ustalania kolejności budowy dróg.

2.11 Projekty ulic i dróg będą zawierały element dotyczący towarzyszącej zieleni.

2.12 Zwiększymy ilość kursów wewnętrznej komunikacji autobusowej w gminie i dostosujemy jej rozkłady i trasy do potrzeb mieszkańców oraz godzin funkcjonowania nie tylko szkół, ale także Centrum Kultury.

2.13 Przy modernizacji i projektowaniu nowej sieci połączeń autobusowych rozważymy stworzenie jednego centralnego punktu przesiadkowego w stronę Warszawy.

2.14 Wprowadzimy bezpłatne przejazdy dla uczniów także na liniach autobusowych operujących w ramach ZTM Warszawa.

2.15 Rozważymy wprowadzenie systemu roweru miejskiego na terenie gminy. System będzie wdrażany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Lokalne centra w osiedlach i sołectwach, nowa wizja planowania przestrzennego

3.1 Dokonamy przeglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego w warunkach braku przejrzystości i niedostatecznym uwzględnieniu potrzeb mieszkańców. Naszym celem będzie stopniowe przekształcanie Łomianek w miasto ogród z przestrzeniami publicznymi. Priorytetem planowania przestrzennego będzie dobro mieszkańców, a w szczególności tworzenie centrów lokalnych ułatwiających zaspokajanie codziennych potrzeb, umożliwiających dostęp do rekreacji i kultury oraz zapewniających integrację mieszkańców. Rolę taką mogą pełnić place, skwery i domy spotkań sąsiedzkich.

3.2 Zaproponujemy architektoniczną wizję centrum miasta. Poddamy ją dyskusji z udziałem mieszkańców oraz architektów i urbanistów. Rolę centrotwórczą może odegrać ratusz z rynkiem lub skwerem centralnym.

3.3 Przeanalizujemy kodeks krajobrazowy, tak aby wszystkie podmioty były traktowane na równych prawach. Wdrożymy przepisy tego kodeksu, poprzedzając je szeroką akcją informacyjną.

4. Budżet obywatelski, Łomianki liderem partycypacyjnego zarządzania

Podejmiemy działania zmierzające do zbudowania prawdziwej samorządności opartej na przekonaniu mieszkańców, że są gospodarzami swojego miejsca zamieszkania. Naszą ambicją jest, by stać się jednym z krajowych liderów partycypacyjnych sposobów zarządzania gminą.

4.1 Wprowadzimy budżet obywatelski Łomianek. W pierwszym roku funkcjonowania jego wysokość będzie wynosiła 0,5% wydatków poniesionych w roku poprzedzającym przez budżet miasta.

4.2 Każdy rok funkcjonowania tego systemu zakończony zostanie analizą rozwiązań i wprowadzaniem ulepszeń przy wykorzystaniu doświadczeń innych miast.

4.3 Informacja zamiast propagandy

Gazecie Łomiankowskiej i stronie internetowej urzędu zostanie przywrócona funkcja informacyjna. Znajdą się w nich informacje dotyczące aktywności sołectw i osiedli oraz doniesienia użyteczne dla mieszkańców.

4.3.1 Do Gazety Łomiankowskiej zostaną wprowadzone zasady gwarantujące jej obiektywny i merytoryczny charakter.

4.3.2 System powiadamiania SMS-owego zostanie wykorzystany do przesyłania mieszkańcom przydatnych im informacji np. o terminie odbioru śmieci, zebraniach osiedlowych i sołeckich, bezpłatnych badaniach lekarskich, zbliżających się terminach opłat podatkowych, terminach składania dokumentów itp. Dodatkowo funkcjonalność systemu zostanie użyta do przeprowadzania szybkich ankiet on-line.

4.4 Bezpośredni udział mieszkańców w decyzjach

Jednym z istotnych priorytetów naszego sposobu sprawowania władzy będzie umożliwienie mieszkańcom udziału zarządzaniu gminą.

4.4.1 Wprowadzimy do statutu gminy możliwości obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zgłoszonej przez grupę mieszkańców.

4.4.2 Wprowadzimy transmisje on-line z obrad Rady Miejskiej, a jej zapis będzie załączony do protokołu.

4.4.3 Rozszerzymy zakres konsultacji, a ich przebieg – zapewniający autentyczny wpływ mieszkańców na ważne decyzje – będzie określony nowym regulaminem opartym o najlepsze doświadczenia krajowe i zagraniczne.

4.5 Ważna rola samorządów osiedli i sołectw

4.5.1 Zostaną przywrócone comiesięczne spotkania zarządów osiedli i rad sołeckich z władzami gminy.

4.5.2 Wprowadzimy obligatoryjną zasadę konsultacji z lokalnymi jednostkami samorządu w sprawach istotnych inwestycji i innych działań urzędu dotyczących ich terenu.

4.6 Rada Miejska miejscem wypracowywania strategicznych decyzji

Rada Miejska zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zacznie pełnić funkcję samodzielnego wyraziciela interesów mieszkańców i realizować faktyczną kontrolę nad działaniem burmistrza i urzędu. Nie wyklucza to konstruktywnej i życzliwej współpracy z organem wykonawczym tj. burmistrzem i urzędem miasta.

4.7 Przyjazny urząd

Urząd miejski zostanie przeorganizowany pod kątem zapewnienia mieszkańcom sprawnej obsługi.  

4.7.1 W tym celu powstanie Biuro Obsługi Mieszkańców, które sprawi, że to urzędnik będzie odpowiedzialny za doprowadzenie sprawy każdego mieszkańca do końca.

4.7.2 Wprowadzony zostanie system elektronicznego śledzenia spraw przez petentów (w każdym momencie można będzie zobaczyć, na jakim etapie rozpatrywania znajduje się dana sprawa).

4.7.3 Będzie on powiązany z systemem zgłaszania usterek i awarii. Za pośrednictwem strony www mieszkańcy będą mogli zgłaszać awarie: sieci wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia ulicznego czy uszkodzeń dróg i chodników.

4.7.4 Wprowadzimy na stronie internetowej urzędu funkcjonalność urzędnik on-line, będzie to system działający na zasadzie internetowej infolinii.

4.7.5 Procedury organizacyjne zostaną przeanalizowane pod kątem zapewnienia mieszkańcom jak największych możliwości załatwiania spraw w sposób zdalny, czyli przez telefon lub Internet. Zostaną podjęte działania promocyjne i pomocowe związane z upowszechnieniem ePUAP-u, czyli systemu profilu zaufanego umożliwiającego elektroniczne i zdalne podpisywanie dokumentów. Stworzymy mieszkańcom możliwość zakładania profilu zaufanego w planowanym Biurze Obsługi Mieszkańca.

4.7.6 Zostanie dokonana ocena Urzędu Miasta pod kątem efektywności zaspakajania potrzeb mieszkańców z wykorzystaniem metody CAF – Powszechnego Modelu Oceny.

4.7.7 Przeprowadzimy debatę na temat Strategii Rozwoju Miasta na lata 2019–2025. Tworzenie podobnych dokumentów nigdy nie było okazją do szerokiej refleksji nad kierunkami rozwoju Łomianek. Strategia powstanie w wyniku spotkań warsztatowych z mieszkańcami w poszczególnych sołectwach, osiedlach, które będą prowadzone przy współpracy ekspertów z zakresu rozwoju lokalnego.

5. Nowoczesna edukacja od żłobka do liceum

5.1 Spowodujemy, że łomiankowskie szkoły będą się wyróżniały innowacyjnymi i efektywnymi formami edukacji.

5.2 Nowoczesność będziemy budować na mocnych podstawach historii i tradycji ziemi łomiankowskiej. Będziemy pielęgnować pamięć o bohaterstwie naszych przodków.

5.3 Rozszerzymy na terenie gminy sieć żłobków przy wsparciu programu rządowego „Maluch”, by zwiększyć dostępność tych placówek rodzicom.

5.4 Przejmiemy liceum od powiatu w celu podniesienia jakości kształcenia np. poprzez powołanie klas pod patronatem wyższych uczelni.

5.5 Będziemy promować udział placówek oświatowych w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+.

5.6 Planujemy budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na terenach intensywnie zabudowywanych.

5.7 Stworzymy klasy integracyjne w celu lepszej integracji dzieci niepełnosprawnych z innymi rówieśnikami.

5.8 Wprowadzimy klasy dwujęzyczne od klasy czwartej szkoły podstawowej oraz zajęcia dodatkowe z przedmiotów kluczowych: matematyka, fizyka oraz informatyka.

5.9 Zostanie opracowany lokalny plan rozwoju oświaty na lata 2019-2023.

5.10 Zostanie uruchomiony system szkoleń dla nauczycieli w zakresie metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

5.11 Zostanie opracowany system umożliwiający nagradzanie i premiowanie nauczycieli za ich wymierne osiągnięcia w pracy dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

5.12 Doprowadzimy do uspołecznienia Rad Rodziców, tak by stały się one autentycznym partnerem współdecydującym o placówkach oświatowych i szkołach w Łomiankach, zarówno dla dyrekcji i rad pedagogicznych szkół, jak i władz miasta.

5.13 Utworzymy przy współpracy z organizacjami pozarządowymi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, z którą będą współpracować pedagodzy uliczni.

5.14 Powołamy Młodzieżową Radę Miasta i powierzymy jej dysponowanie środkami na wspieranie projektów realizowanych przez młodzież.

6. Seniorzy, organizacje pozarządowe i polityka społeczna

6.1 Dokonamy analizy skuteczności działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wyprowadzaniu ludzi z trwałej dysfunkcjonalności społecznej i wdrożymy działania naprawcze.

6.2 Opracujemy wraz z organizacjami pozarządowymi skuteczny program wsparcia osób starszych obejmujący między innymi stworzenie Lokalnego Centrum Aktywności Senioralnej. W Centrum będą mogły być realizowane warsztaty informatyczne, językowe, zajęcia ruchowe, warsztaty taneczne, teatralne czy rękodzielnicze.

6.3 W ramach Lokalnego Centrum Aktywności Senioralnej będzie działać tzw. Dzienny Dom Opieki Wytchnieniowej. Jego celem będzie zapewnienie chwili wytchnienia opiekunom osób niepełnosprawnych, dzieci lub seniorów poprzez zapewnienie w tym czasie fachowej opieki osobom potrzebującym. Placówka powstanie przy współpracy z powiatem.

6.4 Utworzymy internetowy portal Łomiankowskie Centrum Seniora redagowany przez seniorów. Znajdą się tam aktualne informacje dotyczące przedsięwzięć, spotkań przeznaczonych dla osób starszych w naszej gminie.

6.5 Uruchomimy wolontariat senioralny w celu wykorzystania wiedzy i doświadczenia tych osób.

6.6 Utworzymy Radę Seniorów jako organ doradczy Rady Miejskiej.

6.7 Stworzymy Radę Pożytku Publicznego, której zadaniem będzie współdziałanie w opracowywaniu rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i nadzorowanie jego realizacji.

6.8 Dokonamy gruntownej zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i konkursu grantowego, tak by zapewnić transparentność całego procesu i sprawiedliwe reguły decydowania.

6.9 Wprowadzimy Kartę Mieszkańca Łomianek dla osób płacących podatki w Łomiankach, zapewniającą zniżki i ulgi w korzystaniu z ICDS, Centrum Kultury itp.

6.10 Systematycznie będziemy wspierać wolontariat i działania propagujące aktywność organizacji pozarządowych w tym zakresie.

6.11 Na podstawie najlepszych wzorów z innych miast opracujemy program efektywnej polityki przeciwdziałania uzależnieniom i systematycznie będziemy go wcielać w życie.

6.12 Zintensyfikujemy działania na rzecz profilaktyki prozdrowotnej. W tym: szczepień przeciw grypie, badań w ramach profilaktyki antyrakowej, zajęć korekcyjnych wad postawy.

6.13 Wprowadzimy kioski medyczne (przypominające punkty bankowe w galeriach handlowych). Umożliwiają one np. zdalną wizytę u lekarza i badania (mierzenie pulsu, temperatury, ciśnienia krwi, badanie stetoskopem i zdalne badanie laryngologiczne).

7. Polityka antysmogowa, przyroda, środowisko i turystyka

7.1 Podejmiemy wszystkie dostępne gminie kroki na rzecz intensyfikacji działań antysmogowych. Przygotujemy kompleksowy program działań proekologicznych obejmujący:

7.1.1 szeroką edukację społeczną,

7.1.2 wymianę pieców,

7.1.3 działania na rzecz współfinansowania ze środków publicznych budowy urządzeń solarnych i fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na posesjach prywatnych,

7.1.4 w ramach działań dotyczących wymiany pieców, będziemy w sposób szczególny udzielali wsparcia rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej,

7.1.5 zakupimy oczyszczacze powietrza do placówek edukacyjnych.

7.2 Zapewnimy rzetelną opiekę nad obszarami chronionymi w celu zachowania ich jako najcenniejszego kapitału gminy Łomianki. Zerwiemy z wieloletnią praktyką ignorowania zapisów dotyczących ochrony przyrody.

7.3 Wdrożymy plan budowy wartości wizerunku Łomianek w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych obejmujący inwestycje udostępniające przyrodę dla mieszkańców i odwiedzających. Rozważymy wypromowanie Łomianek jako najlepszego miejsca do rowerowej turystyki weekendowej dla mieszkańców Warszawy.

7.4 Rozbudujemy infrastrukturę sportową, zapewniając jej optymalne wykorzystanie. W zimie przykryjemy Orliki balonowymi zadaszeniami.

7.5 Będziemy dążyć w swoich działaniach do rewitalizacji Strugi Dziekanowskiej, w tym obszarów położonych wokół Jeziora Kiełpińskiego i Dziekanowskiego oraz innych zbiorników wodnych.

7.6 Wypracujemy – wspólnie z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami, działającymi na terenie Łomianek – rozwiązania zapewniające kompleksową opiekę nad zwierzętami. Ustalenia te staną się podstawą do zmiany Uchwały Rady Miejskiej w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

7.7 Podejmiemy systematyczne działania zmierzające do ochrony przed hałasem, w tym budowę ekranów dźwiękochłonnych.

7.8 Przeanalizujemy system zbiórki odpadów oraz wysokość ustalonych opłat.

8. Wały przeciwpowodziowe i bezpieczeństwo  

8.1 Podejmiemy interwencje i negocjacje z podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym w celu doprowadzenia do modernizacji wałów przeciwpowodziowych.

8.2 Opracujemy mapę zagrożeń w ruchu drogowym. Przeanalizujemy strumienie intensywnego ruchu wynikającego z korków na ul. Kolejowej i prób objazdów podejmowanych przez kierowców. Rozważymy zmiany w pierwszeństwie przejazdu, zastosowanie mierników radarowych, fotoautomatycznych świateł na przejściach dla pieszych, wypiętrzonych skrzyżowań i innych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zapewniające zarazem jego płynność.

8.3 W ramach poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego pozyskamy grunt pod strażnicę OSP Dziekanów Polski i rozpoczniemy jej rozbudowę, zaplanujemy budowę nowej remizy OSP w Łomiankach z zapleczem socjalnym dla ratowników i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, utworzenie sali edukacyjnej Ognik oraz dofinansowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

8.4 Spowodujemy zwiększenie obsady komisariatu policji w Łomiankach poprzez przedstawienie kandydatom do służby oferty tanich mieszkań służbowych sfinansowanych ze środków gminy.

9. Wsparcie przedsiębiorczości

9.1 Wdrożymy program wsparcia promocyjnego dla lokalnych przedsiębiorstw obejmujący stworzenie platformy do zaprezentowania mieszkańcom Łomianek swoich usług i działania stymulujące wewnętrzny popyt.

9.2 Będziemy egzekwować równość przedsiębiorców wobec prawa. Nie dopuścimy do faworyzowania jakichkolwiek firm, w szczególności powiązanych z miejskimi radnymi.

9.3 Będziemy promować szkolenia dla łomiankowskich przedsiębiorców z zakresu e-marketingu i dostosowania prowadzonych działalności do nowoczesnych technologii. Co jest szczególnie istotne dla małych rodzinnych firm.

9.4 W ramach programu Przyjazny Urząd spowodujemy, by zadaniem urzędnika była pomoc przedsiębiorcy, a nie jego ukaranie.

9.5 W ramach dostępnych prawnie narzędzi będziemy wspierać innowacyjne rozwiązania biznesowe.

9.6 Położymy nacisk na edukację młodzieży w zakresie nowoczesnych technologii oraz wspieranie działań, które uczynią łomiankowską młodzież atrakcyjną z punktu widzenia rynku pracy.

9.7 Utworzymy forum przedsiębiorców pod patronatem burmistrza, które będzie służyło wymianie poglądów między władzami miasta a przedsiębiorcami.

9.8 Stworzymy interaktywną mapę potencjalnych terenów inwestycyjnych.

Rozwinięciem i uzupełnieniem niniejszego programu są programy lokalne, które będą prezentowane przez kandydatów na radnych.

Program KWW „Mieszkańcy Łomianek”