Planowana inwestycja Mała Obwodnica śladem Kościelnej Drogi forsowana przez władze Łomianek, drastycznie zaburzy istniejący układ funkcjonalny w tej części gminy – z jednej strony wprowadzając intensywny ruch z Czosnowa i okolic w cenne przyrodniczo tereny o dużych walorach rekreacyjnych, w innym miejscu zaś istotnie zakłóci życie mieszkańców już powstałych osiedli, liczących na drogę o wyłącznie lokalnym charakterze.

Jako mieszkanka czuję się bardzo zaniepokojona planowanymi zmianami. Miejsce, w którym mieszkam, jest mi bliskie, dlatego uważam, że ze względu na wiele walorów zasługuje na większą uwagę i przemyślane decyzje inwestycyjne.

Historycznie Kościelna Droga jest naj- starszą drogą w Łomiankach, powstałą po 1460 roku. Prowadziła wtedy od dworu i wsi Łomianki do kościoła w Kiełpinie. Na znaczeniu straciła dopiero po wielkiej powodzi w 1844 r. Kiedy rozpoczął się etap przenoszenia wsi Łomianki i Kiełpin na wyższe miejsca, wzrasta rola ulicy Rolniczej, a w połowie XIX wieku powstaje trakt bity łączący Warszawę z Kazuniem, czyli obecna ul. Warszawska.

Z perspektywy czasu widać, że dzięki rozbudowie terenów wyżej położonych od Kościelnej Drogi, obszar ten nie został silnie zurbanizowany i stał się cenną enklawą przyrodniczą m.in. dzięki J. Kiełpińskiemu i Kępie Kiełpińskiej. Tereny te stanowią wartościowe miejsce pod względem kulturowym, turystycznym i rekreacyjnym nie tylko dla mieszkańców Łomianek, ale i Warszawy. Chociażby z tego powodu powinny być bezwzględnie chronione.

Agnieszka Gawron-Smater