W minionym okresie inwestycyjnym i realizowanym przez Burmistrza nakazie przyłączenia mieszkańców do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej (obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie) pojawiały się trudności wynikające często z braku dostępnych dość wysokich kwot, które musieli zapłacić za swoje przyłącza właściciele nieruchomości. MIESZKAŃCY ŁOMIANEK podejmą kwestię dotacji celowych związanych z dopłatami do budowy odcinka przyłącza od granicy nieruchomości do instalacji wewnętrznej w budynku (nawet do 75 % wartości inwestycji). Chcemy realizować zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej. 

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi mogłyby uzyskać dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.). Wprowadzimy takie rozwiązanie niezwłocznie po rozpoczęciu prac w nowej Radzie Miejskiej. 

Chcemy rozwoju gminy i potrafimy to zrobić!

Małgorzata Żebrowska-Piotrak